Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Medulinska rivijera d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine broj 25/13 i 85/15). 

Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje:

pisanim putem na adresu:

Medulinska rivijera d.o.o.

Centar 223 

52 203 Medulin

PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE:

Službenik za informiranje Medulinske rivijere d.o.o. je Jelena Vitasović

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

·         Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

·         Zahtjev za dopunu/ispravak informacija

·         Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Medulinska rivijera d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, 12/14 i 15/14).