Javna nabava

 

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Medulinska rivijera d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16):

Lira Intersound d.o.o., Mate Balote 10, 52100 Pula, OIB 58646093531

Rosanda projekt d.o.o., Vinkuran, Štrped 12, 52100 Pula, OIB 91622502624

Moeda Invest d.o.o., Vinkuran, Štrped 12, 52100 Pula, OIB 80291615032

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).